تفاوت بخش نگارش تحلیلی آزمون جی آر ای جنرال با بخش نگارش تافل iBT چیست؟Reviewed by بازارگردی on Jan 3Rating: 5.0

بخش نگارش تحلیلی آزمون جی آر ای جنرال و بخش نگارش تافل iBT مهارت های متفاوتی را ارزیابی می نمایند. بخش نگارش تافل iBT شامل ۲ پرسش نگارشی است: ۱٫ پرسش مستقل که از آزمون دهنده می خواهد که از یک نظر یا عقیده پشتیبانی کند و ۲٫ پرسش یکپارچه integrated که از آزمون دهنده می خواهد اطلاعات موجود در یک متن و یا سخنرانی را سازماندهی و ادغام کند. پرسش های بخش نگارش آزمون تافل iBT برای ارزیابی سطوح بالاتر تفکر انتقادی و نگارش تحلیلی طراحی نشده است، بلکه بر روی مهارت های ترکیب بندی جملات و تسلط بر لغات انگلیسی، دستور زبان، املا و نحو با کمی تحلیل و تلفیق مطالب متمرکز است. بنابراین، نمرات دو آزمون تافل و جی آر ای قابل مقایسه نیستند. از آنجا که آزمون تافل iBT بر مهارت های اساسی درک و نگارش تأکید می کند، نمره تافل iBT می تواند مکمل نمره نگارش تحلیلی Analytical Writing در آزمون جی آر ای جنرال باشد. به این ترتیب که در صورت داشتن نمره پایین در آزمون جی آر ای جنرال، نمره تافل می تواند به اعضای هیئت علمی دانشگاه دریافت کننده نمره در تشخیص اینکه آیا نمره کم جی آر ای متقاضی به دلیل نا آشنایی با زبان انگلیسی و یا عدم توانایی در ایجاد و تحلیل مباحث منطقی است کمک نماید.