بخش های آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری به چه شکل برگزار می شوند؟Reviewed by بازارگردی on Dec 30Rating: 5.0

بخش های آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری، استدلال کیفی Verbal Reasoning و استدلال کمی Quantitative Reasoning، دارای ساختار تطبیقی می باشند به این ترتیب که بخش نخست سنجش های استدلال کیفی و استدلال کمی شامل طیف وسیع سطوح از آسان به دشوار می باشد. پرسش های قسمت نخست بخش های آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری به نحوی گردآوری شده اند که در مجموع از لحاظ میزان دشواری در سطحی متوسط قرار می گیرند. سطح دشواری قسمت دوم بخش های آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری بستگی به عملکرد آزمون دهنده در قسمت نخست آن بخش دارد. برای مثال، چنانچه در قسمت نخست بخش استدلال کمی خوب عمل کنید، پرسش های قسمت دوم از لحاظ دشواری در سطح بالاتری خواهد بود. نمره دهی بخش استدلال کمی آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری بر اساس تعداد پاسخ های صحیح دو قسمت و سطح دشواری آن بخش می باشد. همین رویه در مورد بخش استدلال کیفی آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری نیز صدق می کند.